SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Kurumlar, toplum ve çalışanları ile birlikte ekonomik başarı adına uğraş verirken, ortaya çıkabilecek sosyal ve çevresel etkilerin bertaraf edilebilmesi ve daha iyi bir yaşam yaratılması için sorumlu davranmalıdır. Sürdürülebilirlik uygulamaları bu sorumluluğun gereği olarak harcanan maddi ve diğer her türlü performanstır.

Yönetişim anahtardır: Gelecek, sabit bir şey değildir. Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm aktiviteler geleceği biçimlendirmektedir. Sürdürülebilirlik; daha iyi bir dünyada yaşamak için geleceğimizi güvence altına almak demektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetler ile yürüttüğümüz projeler, yarın, geleceğimizin güvencesine dönüşecektir. Sürdürülebilirlik, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel adaleti mümkün kılmaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma; ekonomik büyümenin tek başına bir amaç olarak benimsenmemesi gerektiğini ifade eder. Ekonomik büyüme insani gelişim için bir araçtır ve çevresel, sosyal ilerlemeyle birlikte hareket etmelidir.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını önemsemek geleceği seçmektir ve sürdürülebilir kalkınma, geleceği mümkün kılmak için birincil önceliğe sahiptir.


ZAMANLAMANIN ÖNEMİ

İnsani gelişime odaklanan Birleşmiş Milletler, yıllarca süren araştırma ve çalışmaların sonucunda, sürdürülebilir olmayan ve sosyal-çevresel ilerlemeyi kapsamayan bir büyümenin geleceğimizi yok ettiğini belirtmiştir. Küresel liderler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, iklim kriziyle mücadele etmek, daha iyi bir dünya yaratmak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2030 yılına kadar takip edilecek 17 amaç ile 169 hedef oluşturmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) olarak ifade edilen bu üst-politika Birleşmiş Milletler Küresel Ağı (UNGC) , Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi (WBCSD) ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) koordinasyonuyla iş dünyasında stratejik olarak yaygınlaştırılmaktadır.

Ekonomik değer üreten tüm oluşumlardaki üst-yönetimlerin Küresel Amaçlar’ı (SDGs) anlaması, sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemesi, sürdürülebilir iş modellerini/uygulamalarını tanımlaması, Küresel Amaçlar ile sürdürülebilirlik modellerini ilişkilendirmesi ve performansları için periyodik olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu yayımlaması
önerilmektedir.

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) için 2020-2030 dönemini Eylem Onyılı olarak tanımlamaktadır. Kurumların sürdürülebilirlik kapsamında daha etkili ve gerçekçi uygulamalar geliştirmesi beklenmektedir.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecinde “Finansal Olmayan Raporlama Direktifi” (NFRD) regülasyonla birlikte yerini “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi”ne (CSRD) bırakıyor. AB kapsamındaki şirketler ve tedarikçileri için sürdürülebilirlik raporlaması, yönetim becerilerinin temel nosyonu haline gelecek. Yeni direktifle birlikte, Avrupa’daki tüm şirketlerin en geç 2023 finansal yılı için sürdürülebilirlik raporu beyan etmesi mecburi kılınıyor. GRI (Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları’nda AB’nin yeni direktifleriyle (CSRD) tam uyumluluk ve kapsayıcılık sağlamak için çalışmalarını hızlandırıyor.


KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAZANIMLARI

Daha iyi ve gelişmiş bir itibar,
Marka değerinin -sürdürülebilirlik vizyonuyla birlikte- artması,
Çevresel ve sosyal inovasyon ile operasyonel maliyetlerin düşürülmesi,
Ulusal/uluslararası regülasyonlara ve ticaret sistemlerine uyumluluk,
Ulusal/uluslararası destek fonlarından yararlanma imkânı,
Finansal performansta artış,
Yeni nesil hizmetler ve ürünlerle yeni pazarlar kazanılması,
Yeni uluslararası tedarikçiler ve müşterilerin katılımı,
Vizyoner, nitelikli, özverili ve aidiyet duyan personel,
İç ve dış paydaşların kuruma olan güveninin artması,
Kurumun resmi mecralar nezdindeki konumunun değer kazanması,
Kuruma yapılan yatırımların sürekliliğinin sağlanması ve artması.

EĞİTİMLERİMİZ, DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU FARKINDALIK EĞİTİMİ
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

 • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma’nın Tarihsel Çerçevesi
 • Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Piyasaları
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA’lar) Stratejik Önemi
 • SKA Yerlemleme, SKA Hizalama ve Kurumsal İzdüşümler
 • Sürdürülebilirlik Unsurlarının Önceliklendirilmesi,
  Denge Analizi ve Kıyaslama
 • Güncel Sürdürülebilirlik Uygulama Örnekleri
  (İklim Krizi, Su, Enerji ve Döngüsellik Yönetimi, ESG Uygulamaları)
 • Yerelleştirilmiş Sürdürülebilirlik İndikatörleri Örnekleri
 • UNGC Küresel İlkeler Sözleşmesi ve GRI Standartları
 • Yeni Nesil Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat/Dönüşüm Vizyonu ve Regülasyonlar
 • Uygulamalı Çalışma ve Örnekler

Tüm eğitim faaliyetlerimiz Çevrimiçi (Online) Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir.


SERA GAZI (GHG) YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

 • İklim Bilimi ve Kavramsal Çerçeve
 • Dünya ve Türkiye İklim Krizi’yle Nasıl Mücadele Ediyor?
 • Sera Gazı Yönetimi ve Karbon Piyasaları
 • Envanter Hesaplama Adımları
 • Envanter Kapsamı ve Sınırların Belirlenmesi (Skop 1,2,3)
 • Planlama, Veri Toplama ve Veri İşleme
 • Sera Gazı Azaltım Planı Hazırlanması
 • Standartlar, Regülasyonlar,
  Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat/Dönüşüm Kapsamı
 • Karbon Saydamlık (CDP) Süreci ve Bilim Temelli Hedefler (SBTi) Süreci
 • Net-Sıfır Karbon/Emisyon Vizyonu
 • Uygulamalı Çalışma ve Örnekler

Tüm eğitim faaliyetlerimiz Çevrimiçi (Online) Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENGE ANALİZİ SÜRECİMİZ
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

 • Farkındalık Toplantıları
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Unsurlarının/Bileşenlerinin Belirlenmesi
 • Sektörel Sürdürülebilirlik Unsurlarının/Bileşenlerinin Belirlenmesi
 • İç ve Dış Paydaşlar için Dijital Analiz Formu Uygulaması,
  Puanlama ve Hesaplama
 • Sürdürülebilirlik Denge Matrisi’nin (Materiality Matrix) Hazırlanması
 • Kıyaslama ve Analitik Sonuçlar Raporu’nun Oluşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZİ SÜRECİMİZ
(Özel Sektör için Temel Tasarım)

 • Firma-içi Görüşmeler ve Saha Ziyaretleri
 • Sektörel Kıyaslama Çalışmaları (Türkiye/Dünya)
 • Farkındalık Toplantıları
 • İç/Dış Paydaş Analizi, Söylem Analizi
 • Sürdürülebilirlik Unsurlarının Önceliklendirilmesi (Konumlandırma)
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) Kapsamında Hizalama
 • GRI Gösterge Üst-Başlıkları Kapsamında Hizalama
 • Analitik Sonuçlar Raporu’nun Oluşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI SÜRECİMİZ
(Özel Sektör için Temel Tasarım)

 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Eğitimleri,
  Farkındalık Toplantıları
 • Sürdürülebilirlik Takımının/Komitesinin Oluşturulması
 • Sektörel Durum Analizi (Türkiye/Dünya)
 • Firma ve Alt-İşletmeler Durum Analizi
 • Çok Katmanlı (İleri) SWOT Analizi, Söylem Analizi
 • UNGC Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacı/Katılımcı Üyelik Süreci
 • Stratejik Modelleme ve Konumlandırma
 • Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs)
  Uyumluluk/Hizalama Çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 • Ulusal/Uluslararası Destek Fonları Başvuruları ve Süreç Yönetimi
 • Strateji (PPS) Belgesinin Hazırlanması
 • Yönetsel Görüşmeler ile Revizyonların Gerçekleştirilmesi
 • Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Yerlemlenmesi ve Performans Takibi

KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIK SÜRECİMİZ
(Özel Sektör, Kamu Kurumları ve
Belediyeler/Yerel Ağlar için Temel Tasarım)

 • Karbon Ayak İzi Ölçümlemesi
 • Sera Gazı (GHG) Hesaplaması ve Denetimi (ISO 14064 Süreç Yönetimi)
 • Sera Gazı (GHG) Azaltım ve Temiz Enerji Stratejilerinin Oluşturulması
 • Kent, İklim ve Düşük Karbon Toplumu Uygulamaları,
  İklim Değişikliği Eylem Planı
 • Karbon-Nötr Organizasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi,
  Kurumsal İzdüşüm
 • Ulusal/Uluslararası Destek Fonları Başvuruları ve Süreç Yönetimi
 • Orta ve Uzun Vade Sektörel/Bölgesel İklim Senaryoları
 • Net-Sıfır Emisyon Hedefi’nin Belirlemesi
 • Karbon Piyasası ve Uluslararası Karbon Fiyatlandırma,
  Karbon Offset Çalışmaları
 • Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Ön-Hazırlık,
  Raporlama, Uyumluluk Çalışmaları
 • Science Based Targets (SBTi) Ön-Hazırlılık,
  Raporlama, Uyumluluk Çalışmaları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI SÜRECİMİZ
(GRI STANDARDS)
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

 • GRI Standards Verilerinin Toplanması
 • GRI Standards Verilerinin Konsolidasyonu
 • GRI Standards Veri Rehberinin Hazırlanması ve Veri Revizyonları
 • GRI Standards Taslak Sürdürülebilirlik Raporunun Yazımı
 • GRI Standards Taslak Raporunun Yönetim/İcra Kurulu Onayı’na Sunulması
 • Yönetsel Revizyonların Gerçekleştirilmesi
 • Sürdürülebilirlik Raporu için Editöryal Çalışma, Çeviri ve Görsel Tasarım
 • Sürdürülebilirlik Raporu’nun GRI Onayı’na Sunulması
  (GRI Materiality Disclosures Service)
 • Sürdürülebilirlik Raporu’nun UNGC Veritabanı’na Kaydı
 • İletişim ve Yaygınlaştırma Önerilerinin Geliştirilmesi

CDP (KARBON SAYDAMLIK) RAPORLAMASI SÜRECİMİZ
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

 • Organizasyonel ve Operasyonel Sınırların Belirlenmesi/Güncellenmesi
 • Kurumsal Sera Gazı Envanteri (Kapsam 1, 2 ve 3) Hesaplama/Güncelleme
 • CDP Uyumluluğunda Karbon Ayak İzi Haritalandırması
  • Emisyon Kaynakları ve Yoğunluk Analizi
  • Emisyon Kaynakları ve Akış Haritalaması
 • Veri Boşlukları ve Veri Kalitesi Analizi
 • Doğrulama ve Prosedür Güncelleme Çalışmaları
 • Su, Enerji ve Hammadde Kullanım Verimliliği Uyumlaştırma Çalışmaları
 • Döngüsellik ve Atık Yönetimi Uyumlaştırma Çalışmaları
 • Sosyal Bileşenler ve Yönetişim Uyumlaştırma Çalışmaları
 • Sektörel ve Kurumsal İklim Risklerinin Belirlenmesi
 • Kapasite Geliştirme Çalışmaları
 • CDP Raporlaması ve İletişim Yönetimi

İÇERİK YÖNETİMİ

innoem.net/blog-news adresinde kurduğumuz içerik platformu kapsamında monitörleme çalışmaları gerçekleştirerek Dünya’dan ve ülkemizden önemli gelişmeleri takip etmenizi, yayımlanan yeni raporlara, makalelere, paydaş görüşlerine ve uygulama deneyimlerine hızlıca ulaşmanızı sağlıyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Zafer Yalçınpınar (Kurucu Üye)  

E-Posta: bilgi@secdanismanlik.com
Mobil/WhatsApp: +90 532 644 49 42
Telefon: +90 216 360 51 91
Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:62
Bahariye Plaza Daire:5 Kadıköy/İSTANBUL

Referanslarımızı içeren tanıtım sunumumuzu bit.ly/sectanitim adresinden -pdf dosyası biçeminde- inceleyebilirsiniz.